Regulamin sklepu internetowego

Regulamin określający warunki i zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający informacje o Sklepie, Sprzedającym i prawach Konsumenta.

 

§1 Definicje

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna (każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie).
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22. (1) Kodeksu cywilnego).
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem https://www.ilovecontent.pl
 5. SprzedającyJ&J STUDIO REKLAMY I MARKETINGU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bielska 24, 61-435 Poznań nr KRS 0000883017, nr NIP 7831830765, REGON: 388129836, kapitał zakładowy 5000 zł.

 

§2 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.ilovecontent.pl/regulamin dla każdego użytkownika Internetu.
 3. Sprzedający prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem Sklepu, świadcząc jednocześnie drogą elektroniczną na rzecz Kupującego usługi, zgodnie z §3 Regulaminu.
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a także dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@ilovecontent.pl
 6. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do internetu ze standardowym systemem operacyjnym, standardowa przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies oraz aktywny adres e-mail.
 7. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, podawać nieprawdziwych danych ani posługiwać się pseudonimem.
 8. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar. 

 

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, która polega na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedającym umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie.
 2. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w §4 Regulaminu.
 3. Usługi świadczone na rzecz Kupującego są nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu. 
 4. Sprzedający dostarcza Klientowi jedynie treści cyfrowe w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Sprzedający nie ma obowiązku świadczyć na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Materiału.

 

§4 Zawieranie umowy

 1. Aby zakupić produkt elektroniczny w Sklepie, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności” lub od razu przejść do składania zamówienia, klikając „Zamówienie”,
  • prawidłowo wypełnić elektroniczny formularz zamówienia, którego wzór został zamieszczony w Sklepie,
  • wybrać sposób płatności,
  • zaakceptować Regulamin z zawartym w nim zrzeczeniem się prawa do zwrotu w związku z zakupem produktu elektronicznego – akceptacja jest dobrowolna, lecz wymagana do dokonania zakupu w Sklepie,
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 1. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem uiszczenia zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
 2. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z chwilą tą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedającym. Potwierdzenie zakupu zostanie również przesłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia przez Kupującego.

 

§5 Dostawa produktu elektronicznego 

Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

 

§6 Zasady korzystania z zakupionych produktów

 1. Wszystkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Sklepu Internetowego odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Kupujący może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Kupujący nie ma prawa rozpowszechniać produktów elektronicznych bez zgody Sprzedającego. Stanowi to naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedającemu do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Kupujący zobowiązany jest dopilnować, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sklep może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu – Kupującego z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Klient korzysta z produktu elektronicznego.

 

§7 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy. Jeśli w toku zakupu produktów cyfrowych Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci produktu cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym.

 

§8 Tryb postępowania reklamacyjnego

Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedającego, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący powinien kontaktować się ze Sprzedającym, wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@ilovecontent.pl

Sprzedający ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 

§9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.ilovecontent.pl/politykaprywatnosci.

 

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedający wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.