Zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej to istotne wsparcie finansowe dla polskich rolników. Warto wiedzieć, komu przysługuje ten zwrot i jak go prawidłowo uzyskać.

Uprawnieni do zwrotu podatku akcyzowego:

 • Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Obejmuje to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 • Dzierżawcy gruntów rolnych, którzy spełniają warunki określone w przepisach.

Warunki, które muszą spełniać rolnicy, aby ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego:

 • Prowadzenie działalności rolniczej na dzień składania wniosku.
 • Posiadanie użytków rolnych wykazanych we wniosku, ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 kwietnia danego roku.
 • Zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 30 listopada danego roku wyłącznie na cele produkcyjne. Obejmuje to m.in. uprawę gleby, nawożenie, siew, zbiór, pielęgnację roślin, hodowlę zwierząt, prace melioracyjne, transport płodów rolnych.
 • Złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego do 31 marca roku następującego po roku zakupu oleju napędowego.

Przykładowe zastosowania oleju napędowego uprawniające do zwrotu podatku akcyzowego:

 • Praca ciągników rolniczych i kombajnów podczas prac polowych.
 • Użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych, np. agregatów uprawowo-siewnych, opryskiwaczy, maszyn do zbioru ziemniaków i buraków.
 • Transport płodów rolnych z pola do miejsca składowania lub zbytu.
 • Prace związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, np. pomp i rowów odwadniających.

Procedura ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego:

 1. Zgromadzenie faktur VAT dokumentujących zakup oleju napędowego w okresie uprawniającym do zwrotu podatku. Faktury muszą zawierać m.in. dane sprzedawcy i nabywcy, ilość i cenę oleju napędowego, datę zakupu oraz numer NIP nabywcy.
 2. Sporządzenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego na formularzu dostępnym w urzędzie skarbowym lub online na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek musi zawierać m.in. dane wnioskodawcy, informacje o gospodarstwie rolnym, dane dotyczące zakupionego oleju napędowego oraz kwotę zwrotu podatku.
 3. Złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie faktur VAT oraz inne dokumenty potwierdzające zakup oleju napędowego.
 4. Urząd skarbowy weryfikuje złożony wniosek i dokumenty. W przypadku stwierdzenia prawidłowości wniosku, urząd skarbowy wydaje decyzję o zwrocie podatku akcyzowego. Zwrot podatku erfolgt na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Dodatkowe informacje:

 • Szczegółowe informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego można znaleźć na stronie internetowej.
 • W razie wątpliwości lub problemów z ubieganiem się o zwrot podatku akcyzowego można zwrócić się o pomoc do urzędu skarbowego lub do doradcy rolnego.

Pamiętajmy, że terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego są ściśle określone. Ważne jest, aby zapoznać się z aktualnymi przepisami i terminami, aby uniknąć przegapienia możliwości uzyskania zwrotu podatku.

Artykuł partnera.

Author

Cześć! Mam na imię Marta. Jestem specjalistką ds. content marketingu i copywriterką z ponad 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w prowadzeniu blogów firmowych i tworzeniu tekstów zgodnych z SEO. Na swoim blogu poruszam zagadnienia związane z marketingiem, copywritingiem i blogowaniem.

Napisz komentarz